Austrian Senior Championships
Voir comment advertise your product ici

Austrian Senior Championships

Austrian Senior Championships

Autriche - Wels

samedi 7 octobre 2023

International Open Standard Amateur Standard 07 oct. 2023
ÖM, Sen.III A Standard 50 et plus Standard 07 oct. 2023
ÖM, Sen.III B Standard 50 et plus Standard 07 oct. 2023
ÖM, Sen.III C Standard 50 et plus Standard 07 oct. 2023
ÖM, Sen.III D Standard 50 et plus Standard 07 oct. 2023
ÖM, Sen.I A Standard Senior Standard 07 oct. 2023
ÖM, Sen.I B Standard Senior Standard 07 oct. 2023
ÖM, Sen.I C Standard Senior Standard 07 oct. 2023
ÖM, Sen.I D Standard Senior Standard 07 oct. 2023
ÖM, Sen.II B Latin Senior Latin 07 oct. 2023
ÖM, Sen.II C Latin Senior Latin 07 oct. 2023
ÖM, Sen.II D Latin Senior Latin 07 oct. 2023
ÖM, Sen.IV A Standard 50 et plus Standard 08 oct. 2023
ÖM, Sen.IV B Standard 50 et plus Standard 08 oct. 2023
ÖM, Sen.IV C Standard 50 et plus Standard 08 oct. 2023
ÖM, Sen.IV D Standard 50 et plus Standard 08 oct. 2023
ÖM, Sen.II A Standard Senior Standard 08 oct. 2023
ÖM, Sen.II B Standard Senior Standard 08 oct. 2023
ÖM, Sen.II C Standard Senior Standard 08 oct. 2023
ÖM, Sen.II D Standard Senior Standard 08 oct. 2023
ÖM, Sen.III B Latin 50 et plus Latin 08 oct. 2023
ÖM, Sen.III C Latin 50 et plus Latin 08 oct. 2023
ÖM, Sen.III D Latin 50 et plus Latin 08 oct. 2023
ÖM, Sen.I B Latin Senior Latin 08 oct. 2023
ÖM, Sen.I C Latin Senior Latin 08 oct. 2023
ÖM, Sen.I D Latin Senior Latin 08 oct. 2023

#{text}